Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOBACZ
 
^Góra strony

Artykuły


OGŁOSZENIE

O ZUŻYTYCH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu                       i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażona jest jednostka budżetowa (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz.761) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje, że posiadamy zużyte oraz zbędne składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania.

Pełny ich spis podany został w załączniku nr 1.

Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na zasad określonych w § 38 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r.                                w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,                      w które wyposażone są jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze (Dz. U. Nr 114, po. 761).

Zainteresowane Jednostki prosimy o składanie ofert pisemnych w terminie do dnia 29 lipca 2016 r. do godziny 14.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                w Kamieniu Małym lub przesłanie na adres szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica. Na kopertach powinien być napis: „zbędne/zużyte składniki majątkowe”.

Dodatkowych informacji na temat zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego udziela: Agnieszka Głuszko, tel. 95 571 58 26 w godz. od 8.00 do 15.00 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie bądź darowiznę powinien zostać sporządzony zgodnie
z wymogami określonymi w § 38 ust. 4 lub § 39 ust 4 w/w rozporządzenia.

W przypadku otrzymania większej ilości ofert na te same składniki majątkowe, o przyznaniu decydować będzie kolejność wpływu ofert (dzień, godzina).

 

/-Dyrektor Ryszard Nowicki/

 


  

załącznik nr 1

 


 

Kamień Mały, 20.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODU OSOBOWEGO
VOLKSWAGEN CARAVELLE C

 ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W  KAMIENIU MAŁYM

 

1.      Nazwa i siedziba organizatora przetargu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

Kamień Mały 89

66-460 Witnica

Tel. 095 751 58 26

Fax. 095 751 58 26

2.      Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  w dniu 08 kwietnia 2015 r. o godz. 10:30.

3.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć  sprzedawany składnik majątku ruchomego.

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na placu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, w godz. 8.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 95 7 51 58 26, osoba do kontaktu – Agnieszka Głuszko.

4.      Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem.

Samochód osobowy VOLKSWAGEN Caravelle C

Model pojazdu: Transporter Diesel 2.4 t                              

Nr rejestracyjny: FGW 38AK                                                                          

Rodzaj nadwozia: mikrobus 4 drzwiowy 8+1 osobowy       

Rok produkcji: 1990

Nr identyfikacyjny (VIN): WV2ZZZ25ZLH099343 

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność: 1715 ccm/42Kw (57KM)                                        

Wskazanie drogomierza: 461529 km

                                                                                                   

5.      Cena wywoławcza, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia.

Cena wywoławcza 6 500,00 zł. brutto.

Wadium w wysokości 400 zł.  należy  wpłacić  w kasie siedziby  organizatora przetargu lub na rachunek bankowy 08 1010 1704 0057 1513 9120 0000.  Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

 

6.      Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1)      Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,

W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje do CEDIG,

2)      Oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu,

3)      Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu  przetargu lub że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

4)      Dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 

7.      Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie.  Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

Kamień Mały 89

66-460 Witnica

„Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego VOLKSWAGEN Caravelle C”

 

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, nie później jednak niż do dnia  08 kwietnia  2015 r. do godz.10.00 w Sekretariacie. Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

Oferta do pobrania

8.      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9.      Inne informacje:

1)      Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

2)      Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, że nie będzie rościł żadnych pretensji  do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

3)      Komisja przetargowa  wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4)      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

5)      Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

6)      Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7)      Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie  7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8)      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

9)      Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

10)  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)      Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium.

b)      Nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do  uznania jej za nową ofertę.

11)  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

12)  W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

13)  O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną  powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 3, ustnie, podczas otwarcia.

 

10.  Termin zawarcia umowy sprzedaży

1)      Zawarcie umowy sprzedaży  nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2)      Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 19 1010 1704 0057 1522 3100 0000 w terminie wyznaczonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

3)      Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.

4)      Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

5)      Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

 

 


 

Dnia 09 grudnia 2013r. o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie  Komisji  powołanej Zarządzeniem
nr 22/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na  zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r. 

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano wykonawcę  - Elektrociepłownia Andrychów  Sp. Z o.o. ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów.

 

 


Dnia 25 listopada 2013r o godz. 9.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 21/2013 i 23/2013 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,, Sukcesywną dostawę ok. 60m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym .”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dnia 25.11.2013r na mocy art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  wezwał   do uzupełnienia oferty firmy PETROTRANS POLSKA Sp. z o.o. ul. Rokitniańska 5,  66-300 Międzyrzecz o niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty do uzupełnienia.
Zgodnie z SIWZ pkt. VI ppkt. A.4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Zgodnie z SIWZ pkt. VI ppkt.  A.5 ) Koncesja, zezwolenie lub licencja 
Wymienione dokumenty należało złożyć na adres zamawiającego w terminie do dnia 2013-11-29 do godz. 13:00
W/w firma złożyła wymagane dokumenty w określonym terminie związku z tym wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu.

Działając na podstawie art. 92 ust1  pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę  PHUP KADIX ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód Uzasadnienie wyboru:
1.    Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą(y) marżę/upust jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.  

2.    Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

Lp.    Nazwa i adres wykonawcy                                                                  Kryterium Cena/ pkt    Razem
1    PETROTRANS POLSKA Sp. z o.o. ul. Rokitniańska 5,  66-300 Międzyrzecz                      99,08     99,08
2     Firma Handlowa „OIL” ul. Leśna 31, 74-400 Dębno                                                      97,00     97,00
3    PHUP KADIX ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód                                               100     100
4    Spółka Jawna T&J ul. Ks. Rymarkiewicza 1D, 63-220 Kotlin                                          99,98     99,98
5    Oktan Energy&V/L Service Sp. z o.o. ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin             99,69     99,69
6    „BENZOL” Spółka Jawna ul. Królewiecka 1, 74-300 Myślibórz                                        98,34     98,34

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy odbędzie się dnia 05.12.2013r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 89, 66-460 Witnica. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą do wglądu, dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 27 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prosi o potwierdzenie otrzymania w/w zawiadomienia od wykonawców, którzy złożyli oferty na numer fax (095) 751 58 26 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Dnia 25 listopada 2013r o godz. 9.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 21/2013 i 23/2013 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,, Sukcesywną dostawę ok. 60m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym .”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Działając na podstawie art. 92 ust1  pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zawiadamia o wyniku postępowania.    
Komisja nie dokonała jeszcze wyboru najkorzystniejszej oferty. Postepowanie w powyższym zakresie w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty trwa.

Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła:
Wezwać firmę PETROTRANS POLSKA Sp. z o.o. ul. Rokitniańska 5, 66-300 Międzyrzecz  do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający działając na podstawie art. 27 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prosi o potwierdzenie otrzymania w/w zawiadomienia od wykonawców, którzy złożyli oferty na numer fax (095) 751 58 26.

 

 


Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia : Sukcesywna dostawa ok. 60m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym .”

Na mocy art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym wzywa firmę PETROTRANS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Rokitniańska 5, 66-300 Międzyrzecz    
do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  w postępowaniu.

- terść wezwania

 


Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na zakup energii elektrycznej do dnia 09.12.2013r
Posiadamy dwa przyłącza, jedno w taryfie C12a o mocy 4,0 oraz jedno w taryfie C12a o mocy 11,0.
Termin realizacji umowy od dnia 01.01.2014r do dnia 31.12.2014r

Ofertę proszę przesłać na adres: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę około 60 m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 454060-2012     
 
Załączniki:
- SIWZ
- Formularz ofertowy
wzór umowy
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 25 listopada 2013r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  
Oferty zostaną otwarte dnia: 25 listopada 2013r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook