Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOBACZ
 
^Góra strony

Artykuły

Dotyczy: postępowania  ,,Usługa cateringowa polegająca na  przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla wychowanków ZSCKR w Kamieniu Małym”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 POBIERZ


 

Informacja o wyborze oferty dotyczącej zorganizowania dwóch wyjazdów studyjnych 

POBIERZ

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów realizowanego w ramach projektu „Lepszy Start!”, WND-POKL.09.02.00-08-073/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

POBIERZ

 

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  zaprasza do złożenia oferty cenowej na „ Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kategorię T dla 41 uczniów”.

 

załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Formularz ofertowy.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania.

 

 


Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ I KURSÓW w ramach projektu „Lepszy Start!”, WND-POKL. 09.02.00-08-073/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Ogłoszenie POBIERZ


Oferty należy składać do dnia 17.10.2014 r.  do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  - Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, Sekretariat.
Oferty zostaną otwarte w dniu 17.10.2014 r.  o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  - Kamień Mały 89, 66-460 Witnica,

 

 

Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kategorię T dla 22 uczniów. (21 sierpnia 2014r.)

ogłoszenie 

siwz

formularz ofertowy 

wzór umowy 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kategorię B dla 16 uczniów."


 

Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kategorię T dla 37 uczniów. (19 grudnia 2013r.)

ogłoszenie

siwz

formularz ofertowy

wzór umowy

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 


Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kategorię B dla 16 uczniów. (18 grudnia 2013r.)

ogłoszenie

siwz

formularz ofertowy

wzór umowy

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 

 

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: realizacji usług PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ I KURSÓW w ramach projektu „Lepszy Start!”, WND-POKL. 09.02.00-08-073/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zamawiający: Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym z siedzibą w Kamieniu Małym 89, 66-460 Witnica informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły cztery ważne oferty.

Wybrana oferta: Centrum Edukacyjne „OMNIBUS” T.Wasiłek, D.Wasiłek-Wojciechowska s.c. ul. Bolesława Chrobrego 8A/23, 73-110 Stargard Szczeciński.

Uzasadnienie

Oferta Centrum Edukacyjnego „OMNIBUS” T.Wasiłek, D.Wasiłek-Wojciechowska s.c. ul. Bolesława Chrobrego 8A/23, 73-110 Stargard Szczeciński przedstawiła najkorzystniejszą cenę, co było głównym kryterium wyboru w zapytaniu ofertowym.


 

Dnia 13 października 2014 r. o godz. 10:30 odbyło się posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem nr 24/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano wykonawcę BD Energia Sp. z o.o. Reprezentant Elektrociepłowni Andrychów sp. z o.o. ul. Postępu 15c, 02-670 Warszawa.


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczącej przeprowadzenia kursu nauki jazdy na kategorię T

 

 

 

 

 


 

Dnia 17 października 2013r o godz. 09:30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 19/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na „Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kat. T dla 8 uczniów.”

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wybrano wykonawcy, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
 

 


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony
pn ,,Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kategorię T dla 8 uczniów"
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 398936-2013    
 
Załączniki:
1 SIWZ
2 Formularz ofertowy
3 Wzór umowy
4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia


Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 17 października 2013r. do godz. 09:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  
Oferty zostaną otwarte dnia: 17 października 2013r. o godz. 09:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 

 

 


 

Informujemy, że w dniu 05.08.2013r. Zarządzeniem Dyrektora nr 16/2013 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyło się posiedzenie Komisji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.,, Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły”
Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie
Zawiadamiamy, że w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAPI" Restauracja PIWOSZ ul. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica        
Uzasadnienie wyboru
c
Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy odbędzie się dnia 08.08.2013r.o godz. 9:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 89, 66-460 Witnica.

 


Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  zaprasza do złożenia oferty cenowej wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 na przygotowanie obiadów dwudaniowych dla około 35 uczniów szkoły. W  ofercie prosimy o podanie kosztu wsadu do kotła i koszty pozostałe od jednej osoby oraz jednodniowy dowóz. Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły będzie odbywało się w okresie od 01 września 2013r do 30 czerwca 2014r, w dniach od poniedziałku do czwartku włącznie. Pozostałe dni tygodnia będą wymagały oddzielnych ustaleń.
Ofertę należy złożyć w jednym  nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
Kamień Mały 89
66-460 Witnica
Sekretariat
Oznakowane następująco:
„Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły”       
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 05.08.2013r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat 
Oferty zostaną otwarte dnia: 05.08.2013r. o godz. 10:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.
 


 

 

 

 Dnia 15 lipca 2013r o godz. 9.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 14/2013 i 15/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,,  Remont nawierzchni parkingu nr 3 usytuowanego między budynkiem głównym szkoły a budynkiem internatu.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust1  pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŸn. zm.) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano firmę: Firma TERBUD Usługi Budowlane, Handel, Produkcja ul. Rzemieœlnicza 3, 66-470 Kostrzyn  nad Odrą
1.     Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą cenę- jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.   

2.    Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.


Lp.    Nazwa i adres wykonawcy                                                Kryterium Cena/ pkt    Razem
1    Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PROFIT” ul. Jana Paska 78, 69-200 Sulęcin                     78,60    78,60
2    Firma TERBUD Usługi Budowlane, Handel, Produkcja ul. Rzemieœlnicza 3, 66-470 Kostrzyn  nad Odrą                    100    100
3    Spółdzielnia Rzemieœlnicza Budownictwa Ogólnegoi Usług Różnych „UNIWERSAL” ul. Droga Zielona 7a, 74-400 Dębno            85,91    85,91

 

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony
pn ,,Remont nawierzchni parkingu nr 3 usytuowanego między budynkiem głównym szkoły a budynkiem internatu"
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 250156-2013      
 
Załączniki:
1 SIWZ
2 Formularz ofertowy wraz z załącznikami od 1-5
3 Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1
4 Przedmiary robót 1 2
5 specyfikacja techniczna
6 Plan sytuacyjny
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 15 lipca 2013r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  
Oferty zostaną otwarte dnia: 15 lipca 2013r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 

 


 

Dnia 26 kwietnia 2013r o godz. 9.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 8/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,,  Wymiana stolarki okiennej na PCV w budynku głównym szkoły, w sali gimnastycznej oraz w budynku mieszkalnym.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust1  pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano firmę OKNO – BROS Zakład Produkcyjny ul. Buszczaka 13, 64-800 Chodzież
1.Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą cenę- jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.  
 


 

INFORMACJA


Informujemy, że w przetargu dot. "Wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku głównym szkoły, w sali gimnastycznej oraz w budynku mieszakalnym" parapety wewnętrzne są do wymiany a natomiast zewnętrzne zostają bez zmian nie wymieniamy.

 

W związku ze zmianą dot podokienników zewnętrznych których nie wymieniamy,
przesyłamy Państwu w załączeniu poprawiony przedmiar robót uwzględniający
powyższe zmiany.
 

 


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony
pn ,,Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku głównym szkoły, w sali gimnastycznej oraz w budynku mieszkalnym"
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  142058 - 2013   
 
Załączniki:
1 SIWZ
2 Formularz ofertowy wraz z załącznikami od 1-5
3 Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1
4 Przedmiary robót
5 specyfikacja techniczna
6 zestawienie stolarki okiennej 1 2


Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 26 kwietnia 2013r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  
Oferty zostaną otwarte dnia: 26 kwietnia 2013r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 

Pytania i odpowiedzi

 

 

 


 

Dnia 14 marca 2013r o godz. 9.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 5/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na „Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kat. B dla 15 uczniów.”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust1  pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę: Nauka Jazdy Szkolenie Kierowców ul. Narciarska 59/10, 74-500 Chojna

1. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą cenę- jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.   

 


Dnia 14 marca 2013r o godz. 10.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 6/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na „Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kat. T dla 26 uczniów.”

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wybrano wykonawcy, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
 

 


 

OGŁOSZENIE
O ZUĹťYTYCH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażona jest jednostka budżetowa (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz.761) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje, że posiadamy zużyte oraz zbędne składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania.
Pełny ich spis podany został w załączniku nr 1
Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na zasad określonych w§38 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze (Dz. U. Nr 114, po. 761).
Zainteresowane Jednostki prosimy o składanie ofert pisemnych w terminie do dnia 25 marca 2013r. do godziny 14.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym lub przesłanie na adres szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica. Na kopertach powinien być napis: „zbędne/zużyte składniki majątkowe”.
Dodatkowych informacji na temat zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego udziela: Izabela Nowicka, tel. 95 571 58 26 w godz. od 8.00 do 12.30  
Wniosek o nieodpłatne przekazanie bądź darowiznę powinien zostać sporządzony zgodnie
z wymogami określonymi w § 38 ust. 4 lub § 39 ust 4 w/w rozporządzenia.
W przypadku otrzymania większej ilości ofert na te same składniki majątkowe, o przyznaniu decydować będzie kolejność wpływu ofert (dzień, godzina).

/-Dyrektor Ryszard Nowicki/

Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 11.03.2013

 

 

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony
pn ,,Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kategorię T dla 26 uczniów"
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 81198 - 2013    
 
Załączniki:
1 SIWZ
2 Formularz ofertowy
3 Wzór umowy
4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia


Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 14 marca 2013r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  
Oferty zostaną otwarte dnia: 14 marca 2013r. o godz. 10:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony
pn ,,Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kategorię B dla 15 uczniów"
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 80802 - 2013    
 
Załączniki:
1 SIWZ
2 Formularz ofertowy
3 Wzór umowy
4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia


Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 14 marca 2013r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  
Oferty zostaną otwarte dnia: 14 marca 2013r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 

 


 

Dnia 21 grudnia 2012r o godz. 9.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 42/2012 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,, Sukcesywną dostawę ok. 60m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym .”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust1  pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę  PETROTRANS POLSKA Sp. z o.o. ul. Rokitniańska 5,  66-300 Międzyrzecz
1.     Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą(y) marżę/upust jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.   

 


 

Dnia 14 grudnia 2012r o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie  Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 43/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na  zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r. 

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano wykonawcę  ENEA S.A. ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.


 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na zakup energii elektrycznej do dnia 14.12.2012r do godz. 10.00
Posiadamy dwa przyłącza, jedno w taryfie C12a o mocy 4,0 oraz jedno w taryfie C12a o mocy 11,0.
Termin realizacji umowy od dnia 01.01.2013r do dnia 31.12.2013r

Ofertę proszę przesłać na adres: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  informuje, że nie wybrano oferty na zakup energii elektrycznej od dnia 01.01.2013r do dnia 31.12.2013r.
Uzasadnienie:
nie złożono żadnej oferty

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę około 60 m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 497068-2012    
 
Załączniki:
- SIWZ
- Formularz ofertowy
– wzór umowy
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 21 grudnia 2012r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat 
Oferty zostaną otwarte dnia: 21 grudnia 2012r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 

 


Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Kamieniu Małym, działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę ok. 60m³ oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 kj/kg  , uprzejmie zawiadamia, iż postępowanie powyższe unieważnia w trybie art. 93, ust. 1, pkt. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przyjął oferty wykonawcy z ujemną marżą, którą powinien odrzucić w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 3. ustawy - prawo zamówień publicznych.  W związku z powyższym postępowanie należało unieważnić jako obarczone wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy   
Jednocześnie informuję, iż postępowanie będzie ponownie ogłoszone w tym samym trybie w najbliższym czasie i do jego udziału zapraszam.

 

 


Dnia 30 listopada 2012r o godz. 9.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 40/2012 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,, Sukcesywną dostawę ok. 60m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym .”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust1  pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę  Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik ul. Ks. Rymarkiewicza 1D 63-220 Kotlin
1.Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą marżę jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.   

 


Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na zakup energii elektrycznej do dnia 06.12.2012r
Posiadamy dwa przyłącza, jedno w taryfie C12a o mocy 4,0 oraz jedno w taryfie C12a o mocy 11,0.
Termin realizacji umowy od dnia 01.01.2013r do dnia 31.12.2013r

Ofertę proszę przesłać na adres: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę około 60 m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 454480 - 2012    
 
Załączniki:
- SIWZ
- Formularz ofertowy
– wzór umowy
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 30 listopada 2012r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat 
Oferty zostaną otwarte dnia: 30 listopada 2012r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 

 


Dnia 5 listopada 2012r o godz. 9.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 36/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                          w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,, Przebudowa internatu szkoły.”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust1  pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, że                              w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę  PPUH „BUDMAR” ul. Gwiaździsta 3/82, 66-400 Gorzów Wlkp .

 1.  Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą cenę- jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.  

 

 

 


Pytania i odpowiedzi.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony

pn ,,Przebudowa internatu szkolnego"

Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 410498-2012    

 

Załączniki:

1 SIWZ

2 Formularz ofertowy

3 Wzór umowy

4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

7 Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia   

8 Przedmiary robót 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

9 Projekt budowlany  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

10 Specyfikacja techniczna  

 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 5 listopada 2012r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat 

Oferty zostaną otwarte dnia: 5 listopada 2012r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 


 

 Dnia 20 sierpnia 2012 o godz. 9.30 odbyło się posiedzenie Komisji,
powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 27/2012  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na
"Remont nawierzchni parkingu usytuowanego między salą gimnastyczną a budynkiem gospodarczym".”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia2004 -
Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę   
Firma TERBUD,  ul. Rzemieślnicza 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

     Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą cenę-
jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.   

2.    Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.


Lp.    Nazwa i adres wykonawcy                                            Kryterium Cena/ pkt    Razem
1    Firma TERBUD, ul. Rzemieślnicza 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą                         100            100
2    Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych                  ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce     72,81            72,81
3.    Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe BUDMAR ul. Gwiaździsta 3/82, 66-400 Gorzów Wlkp.     94,74            94,74

 

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni parkingu usytuowanego między salą gimnastyczną a budynkiem gospodarczym
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 275960 - 2012      
 
Załączniki:
- SIWZ
- Formularz ofertowy
– wzór umowy
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia  
- przedmiar robót , 
- specyfikacja techniczna ,
- mapa

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 20 sierpnia 2012r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat 
Oferty zostaną otwarte dnia: 20 sierpnia 2012r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

  

Informujemy, że w dniu 14.08.2011r. Zarządzeniem Dyrektora nr 26/2012 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyło się posiedzenie Komisji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.,, Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla uczniów”

Zawiadomienie o najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiamy, że w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę Firmy ,,Pawilon Gastronomiczny" ul. Zielona 4, 66-430 Słońsk ”        

Uzasadnienie wyboru

Oferta była jedną, która została złożona w związku z tym uznaną ją, jako najkorzystniejszą.

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy odbędzie się dnia 24.08.2012r.o godz. 9:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 89, 66-460 Witnica.

 

 

 


 

Dnia 14 sierpnia 2012 o godz. 9.30 odbyło się posiedzenie Komisji,

powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 25/2012  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia

Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na

"Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynku głównym szkoły.”

 

 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych ( D z. U . z 2010r,Nr 113 .poz.759 z póz.zm) informuje o odrzuceniu oferty :

Uzasadnienie prawne

 

Podstawą prawną odrzucenia oferty nr 1   jest  art. 89 ust 1 pkt  2  ustawy –Prawo zamówień publicznych , który stanowi: ”Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada  wymaganiom  określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

Nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

 

II

 

Działając na podstawie art. 92 ust1  pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ROMUS ul. Gorzowska 32, 66-432 Baczyna

1.         Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą cenę- jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.  

2.            Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny                     i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

 

 

Lp.       Nazwa i adres wykonawcy                                                             Kryterium Cena/ pkt            Razem

1            Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,MEGANT”  ul. Polanka 7E/15 61-131 Poznań            Odrzucenie oferty             Odrzucenie oferty

2            Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ROMUS ul. Gorzowska 32, 66-432 Baczyna            100                      100

 

 


Zaproszenie do składania ofert cenowych
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn,, Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla uczniów”

Prosimy o podaniu w ofercie koszty wsadu do kotła od osoby, koszty pozostałe + dowóz.
Ilość uczniów – 28 osób (liczba uczniów w poszczególnych dniach może ulegać zmianie)
Termin przygotowania posiłków od dnia 01.09.2012r.  do dnia 27.06.2013r.
Termin składania ofert: do dnia 14.08.2011r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert:  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądĹš faxem na numer 095 751 58 26

 


 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na Wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PCV  w budynku głównym szkoły
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  273892-2012     
 
ałączniki:
- SIWZ
- Formularz ofertowy
– wzór umowy
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia  
- przedmiar robót ,  
- specyfikacja techniczna
- zestawienie okien - obmiar

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 14 sierpnia 2012r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  
Oferty zostaną otwarte dnia: 14 sierpnia 2012r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawą okoąo 30 m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 272950 - 2012     
 
Załączniki:
- SIWZ
- Formularz ofertowy
– wzór umowy
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 13 sierpnia 2012r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  
Oferty zostaną otwarte dnia: 13 sierpnia 2012r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 Dnia 13 sierpnia 2012 o godz. 9.30 odbyło się posiedzenie Komisji,

powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 24/2012  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia

Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na

"Sukcesywna dostawa około 30m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym".

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia2004 -

Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę  

P.H.U.P „KADIX” ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód

 

             Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą marżę-

jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.  

 

 


Dnia 13 sierpnia 2012 o godz. 9.30 odbyło się posiedzenie Komisji,

powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 24/2012  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia

Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na

"Sukcesywna dostawa około 30m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym".

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia2004 -

Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę  

P.H.U.P „KADIX” ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód

 

             Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą marżę-

jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.  

 

 

 


 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dnia 15 czerwca 2012 odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 21/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,,Remont sal wykładowych nr 1,2,10,11 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   unieważniam postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na w/w prace budowlane.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 113 poz.759 z 2010 r. z późn zm. )
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty.

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony
na renont sal dydaktycznych nr 1,2,10,11  
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 174936-2012     
 
Załączniki:
- SIWZ
- Formularz ofertowy
– wzór umowy
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia  
- przedmiar robót 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .
- zestawienie materiałów
- specyfikacja techniczna

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 15 czerwca 2012r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  
Oferty zostaną otwarte dnia: 15 czerwca 2012r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 


 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony
na renont sal dydaktycznych nr 1,2,10,11  
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 174936-2012     
 
Załączniki:
- SIWZ
- Formularz ofertowy
– wzór umowy
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia  
- przedmiar robót 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .
- zestawienie materiałów
- specyfikacja techniczna

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 15 czerwca 2012r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  
Oferty zostaną otwarte dnia: 15 czerwca 2012r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 

 


 

Ogłoszenie o  zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

 Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 114 z dnia 21 maja 2010r) informujemy, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym dysponuje zbędnymi oraz zużytymi składnikami majątku ruchomego wymienionymi w zał. 1 w formie:

 1. nieodpłatnego przekazania jednostkom wymienionym w § 38 ust.1 i ust. 2,
 2. darowizny podmiotom wymienionym w § 39 ust. 1 rozporządzenia na potrzeby związane z realizacją zadań statutowych

Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem środka majątku ruchomego wymienionego zał.1 w  formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 •  nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego,
 • wskazanie składnika majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i  miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.

 

Wnioski, o których mowa wyżej należy składać do dnia 18.05.2012 do godz. 12.00 na adres

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

Kamień Mały 89     

66-460 Witnica

 

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie w/w składnika majątkowego jest: Pani Izabela Nowicka – 095 751 58 26

 

 


 

 

Dnia 19 kwietnia 2012 odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 18/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,,Przebudowa budynku gospodarczego i garaży na pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U                  z 2007r. Nr 233, poz. 1655 ze zmianami) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę   PPUH „BUDMAR” ul. Gwiaździsta 3/82, 66-400 Gorzów Wlkp.

 1.  Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą cenę- jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.  

 1. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny                     i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium Cena/ pkt

Razem

1

PPUH DREW-PLAST Różanki ul. Gorzowska 7, 66-415 Kłodawa

98,14

98,14

2

 PPUH „BUDMAR” ul. Gwiaździsta3/82, 66-400 Gorzów Wlkp.

100

100

3

Spółdzielnia Rzemieślnicza Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych „UNIWERSAL”  ul. Droga Zielona 7a, 74-400 Dębno

67,43

 67,43

 

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy odbędzie się dnia 7.05.2012r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 89,      66-460 Witnica.

 

 

 

 

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę budynku gospodarczego i garaży na pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 106134-2012 oraz zmiana treści ogłoszenia pod numerem 106162-2012

 

Załączniki:

- SIWZ

- Formularz ofertowy

wzór umowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  

- przedmiar robót 1 przedmiar robót 2

- projekt budowlany projekt budowlany 2

- specyfikacja techniczna


 

Informujemy, że dnia 10 lutego 2012 odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,,Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z podokiennikami wewnętrznymi w budynku internatu.”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U
z 2007r. Nr 233, poz. 1655 ze zmianami) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę  MIROX Sp. z o. o. ul. Górecka 104,
61-483 Poznań.

 1.  Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą cenę- jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.   

 Firma MIROX Sp. z o.o. złożyła ofertę na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z podokiennikami wewnętrznymi w budynku internatu na kwotę 32,525.55 złotych  brutto oraz zobowiązał się wykonać zamówienie do 14 maja 2012r.

 

 1. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
  i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom złącznik

 

 

Odwołanie od decyzji komisji przetargowej należy złożyć w  terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy odbędzie się dnia 24.02.2012r.                o godz. 10:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 89,     66-460 Witnica.


 

W związku z zapytaniem otrzymanym faxem  dnia 30.01.2012r  o treści  
„Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV wraz z podokiennikami 
wewnętrznymi w budynku internatu” W związku z ogłoszeniem dotyczącym
 przetargu nieograniczonego jak wyżej zwracamy się z prośbą  o udzielenie
 odpowiedzi dotyczących wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Kamieniu Małym udziela następujących odpowiedzi na poniższe pytania:

odpowiedzi

 

 W związku z zapytaniem otrzymanym  e-mailem  dnia 27.01.2012r dotyczącym
przetargu na wymianę okien   w internacie szkolnym o następującej treści: 
Uprzejmie proszę   o wyjaśnienie nast. kwestii :

 

 • odpowiedzi


 • INFORMUJEMY, że dnia 27.01.2012 r.
 • zostało zmienione ogłoszenie o zamówieniu
 • w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • pn., Wymiana stolarki okiennej drewnianej
 • na okna PCV wraz z podokiennikami wewnętrznymi budynku internatu”
 • pod numerem: 25960-2012
 •  
 • W związku ze zmianą ilości okien oraz ich funkcji, zmiany nastąpiły
 • w niżej wymienionych załącznikach:                                                                                                                                        Zestawieniu stolarki okiennej-  załącznik,
 •                                                                                      
 • Przedmiar robót – załącznik,       
 •                                                                                             
 • Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • dotyczące pkt. IV –termin wykonania zamówienia,
 • pkt. X opis sposobu przygotowania oferty ,
 • pkt. XI miejsce i termin składania i otwarcia ofert – załącznik,
 •  
 • pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.
 • Oferty należy składać do dnia: 10 lutego 2012 r. do godz. 10:00  
 • w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
 • Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat 
 • Oferty zostaną otwarte dnia: 10 lutego 2012 r. o godz. 10:30  
 • w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
 • Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, pokój nr 1.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na Wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PCV wraz z podokiennikami wewnętrznymi w budynku internatu Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 19252-2012  

 

Załączniki:
- SIWZ 
- Formularz ofertowy 
– wzór umowy 
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
- oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 
- przedmiar robót 
- specyfikacja techniczna 
- zestawienie stolarki okiennej 
 


W związku z zapytaniem otrzymanym e-meilem  o treści „Mam pytanie odnośnie funkcji okien - czy wszystkie skrzydła są otwierane, czy część może być na stałe , które są uchylno-rozwierne.Proszę o zaznaczenie na rysunku. Czy w oknie O5 podział poziomy to szpros czy słupek, jeśli szpros to jakiej szerokości.”

 

Odpowiedzi udzielamy następującej w oknie 05 podział poziomy to szpros o wymiarze 2 cm, natomiast funkcja okien jest wyrysowana w załączniku .

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 30 stycznia 2012r odbyło się posiedzenie komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym nr 2/2012 z dnia 16.01.2012r w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,, przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat.B dla 33 uczniów”

W terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert na w/w  przeprowadzenie kursu   wpłynęły trzy oferty.

Najniższą cenę za przeprowadzenie kursu proponuje Ośrodek Szkolenia Kierowców „ALE JAZDA” (1180 zł za jednego kursanta z badaniem lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym) ta oferta została przyjęta przez Komisję.

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy odbędzie się dnia 06.02.2012r  o godz. 11:00                w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 89, 66-460 Witnica.

 

 

 


Dnia 25 stycznia 2012r o godz. 10:20 odbyło się posiedzenie Komisji powołanej zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym nr 1/2012 z dnia 11.01.2012r. w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,,pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego na pracach remontowych i inwestycyjnych zlecanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Kamieniu Małym w 2012r”.

 W terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert na w/w  pełnione  funkcje  wpłynęło sześć ofert.

Najniższe wynagrodzenie ryczałtowe procentowo do wartości prac nadzorowanych proponuje firma  TERMOINSTAL”  – 1,1%

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy odbędzie się dnia 01.02.2012r  o godz. 11:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 89, 66-460 Witnica.

 

 


 

 

Kamień Mały 11.01.2012r

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pracach remontowych i inwestycyjnych zlecanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w 2012 roku.

1. Wymagania dotyczące zakresu obowiązków:

Zakres podstawowych obowiązków inspektora nadzoru obejmuje :

-                      weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,

-                      uczestnictwo w komisji przetargowej

-                      uczestnictwo w komisji przekazującej plac budowy,

-                      reprezentowanie Zleceniodawcy ( Inwestora ) na budowie w zakresie zabezpieczającym jego interesy,

-                      sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z projektem, umową oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót,

-                      rozwiązywanie powstałych problemów technicznych w toku budowy,

-                      sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów          a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

-                      sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

-                      spisywanie protokółów konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,

-                      uczestniczenie w komisji odbioru końcowego

 2. Wymagania dotyczące ilości pobytów na budowie: 

-             wymaga się pobytu inspektora min. 2 razy w ciągu tygodnia podczas trwania prac.

-          dodatkowo  pobytu na każde żądanie inwestora 

 3. Wymagania dotyczące wynagrodzenia:

-            Wynagrodzenie ryczałtowe  określone procentowo do wartości prac nadzorowanych.

4. Wymagania dotyczące uprawnień: 

-         Uprawnienia do kierowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych               w zakresie pełnym.

 Termin składania ofert upływa z dniem 25 stycznia 2012r o godzinie 10:00.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi  25 stycznia 2012 o godzinie 10:20.

 

  5. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

1.  Ofertę należy złożyć w jednym nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność                 do terminu otwarcia ofert.

2. Opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być zaadresowane                                 do zamawiającego na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym                                Kamień Mały 89                                                                                                                      66-460 Witnica

3. Oznakowane następująco:

Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 2012 roku - nie otwierać do dnia   25 stycznia 2012r. do godz. 10:20

 


 

Zbycie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

 

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 

 

Na podstawie § 6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe sporządzono  protokół   oceny majątku ruchomego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego informuje, o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1

 

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie w/w składnika majątkowego jest: Pani Izabela Nowicka – 095 751 58 26


 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
informuje, że wybrano ofertę na zakup energii elektrycznej firmy Energa
Obrót.

 


 

Informujemy, że w dniu 20 .09.2011r. Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyło się posiedzenie Komisji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.,, Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla uczniów”

Zawiadomienie o najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiamy, że w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę Firmy ,,ema group sp. z  o. o.”         ul. Przemysłowa 14-15 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru

Oferta była jedną, która została złożona w związku z tym uznaną ją, jako najkorzystniejszą.


Informujemy, że w dniu 29. 07.2011r  Zarządzeniem nr 14/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyło się posiedzenie Komisji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ,, Zakup notebooka, Router”

Zawiadomienie o najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiamy że, w zapytaniu ofertowym  wybrano ofertę Firmy  PIOKOM ul. Ĺťeglarska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Uzasadnienie wyboru

Oferta zawiera najniższą cenę w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.

 

 


Dnia 25 lipca 2011 odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 12/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,,Remont budynku mieszkalnego”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U                  z 2007r. Nr 233, poz. 1655 ze zmianami) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę  Spółdzielnia Rzemieślnicza Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych ,,UNIWERSAL” ul. Droga Zielona 7a, 74-400 Dębno

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą cenę- jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą. 

 

1.      Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny                     i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium Cena/ pkt

Razem

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych ,,UNIWERSAL” ul. Droga Zielona 7a, 74-400 Dębno

100

100

 

 

 


Dnia 23 marca odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 5/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,,Prace remontowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym – wymiana pokrycia dachu sali gimnastycznej, remontu gabinetów dydaktycznych nr 21,22,24; remont nawierzchni przed nowym budynkiem dydaktycznym”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 233, poz. 1655 ze zmianami) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę PPUH ,,BUDMAR” ul. Gwiaździsta 3/82, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

szczegóły

 

 


Dnia 17 marca 2011r odbyło się posiedzenie Komisji powołanej zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym nr 4/2011 z dnia 03.03.2011r. w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,,pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego na pracach remontowych i inwestycyjnych zlecanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Kamieniu Małym w roku 2011”.

 W terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert na w/w  pełnione  funkcje  wpłynęły cztery oferty.

Najniższe wynagrodzenie ryczałtowe procentowo do wartości prac nadzorowanych proponuje  KOMPLET INWEST s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj 1,99%

 

 
 

Kamień Mały, 09.03.2011r

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta administracyjnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

            Informuję, że na w/w  stanowisko wpłynęła jedna oferta. W wyniku wstępnego przeglądu oferty stwierdza się, że spełnia ona wymogi formalne.

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej postanowiono zatrudnić panią Izabelę Nowicką na stanowisko starszy referent administracyjny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                      w Kamieniu Małym od dnia 01.04.2011r. na czas nieokreślony.

 

Dyrektor Szkoły


 
 Zespół Szkół Centrum KSztałcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na
 Prace remontowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym - 
wymiana pokrycia dachu sali gimnastycznej, remont gabinetów dydaktycznych nr, 21, 22, 24, 
remont nawierzchni przed nowym budynkiem dydaktycznym.
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 74739 -2011 
 
Załączniki:
SIWZ ,
wzór umowy ,
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ,
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ,
oświadczenie, że osoby uczestniczące w wyknaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 
formularz ofertowy 
przedmiary robót: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 
 
 
 
 

 


                              

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pracach remontowych i inwestycyjnych zlecanych przez

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w roku 2011.

 

1. Wymagania dotyczące zakresu obowiązków:

 

Zakres podstawowych obowiązków inspektora nadzoru obejmuje :

-                      weryfikacja dokumentacji technicznej zadania ,

-                      uczestnictwo w komisji przetargowej

-                      uczestnictwo w komisji przekazującej plac budowy ,

-                      reprezentowanie Zleceniodawcy ( Inwestora ) na budowie w zakresie zabezpieczającym jego interesy ,

-                      sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z projektem , umową oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót ,

-                      rozwiązywanie powstałych problemów technicznych w toku budowy ,

-                      sprawdzanie jakości wykonywanych robót , wbudowywanych materiałów a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych , niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ,

-                      sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających ,

-                      spisywanie protokółów konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym ,

-                      uczestniczenie w komisji odbioru końcowego

 

2. Wymagania dotyczące ilości pobytów na budowie:

 

-             wymaga się pobytu inspektora min. 2 razy w ciągu tygodnia podczas trwania prac.

-          dodatkowo  pobytu na każde żądanie inwestora 

 

3. Wymagania dotyczące wynagrodzenia:

 

-            Wynagrodzenie ryczałtowe  określone procentowo do wartości prac nadzorowanych.

 

4. Wymagania dotyczące uprawnień:

 

-         Uprawnienia do kierowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w zakresie pełnym

 Termin składania ofert upływa z dniem 17 marca 2011r o godzinie 10:00.

 

 

Dnia 22 lutego 2011r. odbyło się posiedzenie Komisji  powołanej zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym nr 2/2011z dnia 07.02.2011r.  w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na  ,, przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kategorię B dla 23 uczniów”

 

 Najniższą cenę za przeprowadzenie kursu proponuje Ośrodek Szkolenia Kierowców CHAMPION Andrzeja Przylepy (1180 zł za jednego kursanta z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym) ta oferta została przyjęta przez Komisję.

 

 


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Kamieniu Małym informuje,
że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Remont sali gimnastycznej z zapleczem” (ogłoszenie numer 1960-2011) wybrano ofertę:

 PPHU „VENABAU”, Janusz Szymczak, ul. I Maja 6/18, 69-100 Słubice.

W przetargu wzięło udział 17 wykonawców. Jedna oferta została wykluczona
z powodu braku dokumentów określonych w SIWZ.

Lista złożonych ofert w załączniku .

 


 

 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
ogłasza przetarg nieograniczony na remont sali gimnastycznej z zapleczem.
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 1960 - 2011 .
 

Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Kosztorys ofertowy
Oświadczenie
Wzór umowy
Formularz ofertowy

 

 

 


 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację poddasza internatu - pokoje z łazienkami.

Ogłoszenie zostało umieszczone w biuletynie zamówień publicznych pod numerem 390218

Załączniki:

Specyfikacja

Oświadczenie

Przedmiar robót 1 2

Formularz ofertowy

Umowa

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty numer 45444.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  zawiadamia, że wybrana została oferta firmy Oktan Energy & V/L Service Sp. z o. o. ul. Chmielewskiego 32 a.

 


 

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na remont pracowni technicznej w Zespole Szkół.

Ogłoszenie znajduje się w UZP pod numerem 364194

 

Załaczniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa

Kosztorys

Formularz

Oświadczenie

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę tarasu zwenętrznego w Zespole Szkół.

Ogłoszenie znajduje się w UZP pod numerem 362202

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Umowa

Kosztorys ofertowy

Oświadczenie

Formularz

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Roloniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie ścian budynku szkoły.

Ogłoszenie znajduje się w UZP pod numerem 360630.

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Oświadczenie

Formularz

Kosztorys

umowa

 

 


 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego.

Ogłoszeniei znajduje się w UZP pod numerem 354318-2010.

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta Przetargowa

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Umowa

 

 

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook